!(en___Điều ước): That's not even 10 m
Kim: Ước cho ai7duLz1
That's not even 10 mieunts well spent!